Stem van Pimsky2010@hotmail.com op: GUNS N ROSES – NOVEMBER RAIN